Tecknarens uppgifter
Beskatningsort:
Teckningsfonder
Specialplaceringsfonden HCP Black Specialplaceringsfonden HCP Focus Specialplaceringsfonden HCP Quant

(Minimiteckningen är 5 000€)

(Minimiteckningen är 5 000€)

(Minimiteckningen är 5 000€)
Tecknaren har eller har haft en förbindelse till USA, för exempel nationalitet, uppehållstillstånd, postadress, bestämmande ägodel i ett samfund registrerat i USA eller någon annan förbindelse definierat i slutet av blanketten? (ifall du satt kryss i rutan, fyll i detaljerna i slutet av blanketten).
Jag har bekantat mig med fondens förenklade fondprospekt och regler och jag godkänner dem.
HCP får informera om andelsägarnas möte, ändring av reglerna, eller annat elektroniskt.
Sijoitettavat varat
Frågorna nedan hänför sig till lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde ikraft 1.8.2008.

Ekonomisk ställning (baserat på senast fastställda bokslut):

Tillgängarnas ursprung:
företagsverksamhet
placeringar
annat, vad?

Placeringsverksamhetens målsättning:
är ekonomisk vinst
annat, vad?
Ägare vilkas andel och / eller överskrider 25%:
%

%

%

Följande frågor är baserade på kontraktet gällande upplåtandet av skatteinformation mellan Finland och USA som kommit i kraft 2014 (FATCA).
Tecknande samfundet har eller har haft någon av följande band eller förbindelser till USA:
hemort eller registrerad i USA
skatteskyldig till USA
post- eller annan adress
födelseort
samfundet har eller har haft, en privat person som ägare eller någon av samfundets kontrollerande kretsar som har, mer än 25 % av ägande eller rösträtten har eller har haft någon av följande:
  • USA medborgare
  • födelseort i USA
  • skatteskyldig till USA
  • jobb- eller uppehållstillstånd i USA
  • post eller annan adress USA
  • telefonnnummer USA
  • annan signifikant förbindelse till USA, vad?
annan signifikant förbindelse, vad?

Elektrisk signatur