Tecknarens uppgifter:
Beskatningsort:
Teckningsfonder
Specialplaceringsfonden HCP Black Specialplaceringsfonden HCP Focus Specialplaceringsfonden HCP Quant

(Minimiteckningen är 5 000€)

(Minimiteckningen är 5 000€)

(Minimiteckningen är 5 000€)

Tecknaren har eller har haft en förbindelse till USA, för exempel nationalitet, uppehållstillstånd, postadress, bestämmande ägodel i ett samfund registrerat i USA eller någon annan förbindelse definierat i slutet av blanketten? (ifall du satt kryss i rutan, fyll i detaljerna i slutet av blanketten)
Jag har bekantat mig med fondens förenklade fondprospekt och regler och jag godkänner dem.
HCP får informera om andelsägarnas möte, ändring av reglerna, eller annat elektroniskt.
Tillgångar
Frågorna nedan hänför sig till lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde
ikraft 1.8.2008.
Uppskattning av förvärvs- och kapitalinkomster per år (brutto):
under 35 000 €
35 000 € - 65 000 €
65 000 € - 100 000 €
över 100 000 €

Uppskattning av nettoförmögenhet:

Teckningstillgångarnas ursprung:
löneinkomst
besparingar
arv
gåva
placeringar
idrottsinkomst
annat, vad?

Placeringens målsättning är
att göra ekonomisk vinst
Annat, vad?

Har du varit en utanför Finland bosatt politiskt utsatt person eller en sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare?
Nej
Ja, beskrivning:

Följande frågor är baserade på kontraktet gällande upplåtandet av skatteinformation mellan Finland och USA som kommit i kraft 2014 (FATCA).
Tecknaren har eller har haft någon av följande band eller förbindelser till USA
nationalitet
löneinkomst
jobb- eller uppehållstillstånd (Green Card)
post- eller annan adress
födelseort
en över 25 % ägodel eller en ägodel som berättigar till över 25 % av rösträtterna i ett samfund registrerad i USA
Annat, vad?

Fondernas teckningskonto: Specialplaceringsfonden HCP Black 330100-­01129972 (IBAN: FI8333010001129972)
Specialplaceringsfonden HCP Focus 330100-01137397 (IBAN: FI1033010001137397)
Specialplaceringsfonden HCP Quant 330100-01142215 (IBAN: FI9833010001142215)
BIC/SWIFT: ESSEFIHX